ابد گالری


گالري ابد مي كوشد تا با فراهم آوردن فضايي براي تجسم فكر و تبادل ديدگاه ها در بسترِ هنرِ معاصر، توجه مخاطب را به تفارق ها و تناقضاتِ موجود در بطنِ آن جلب كند. ماهيت هنر به گونه اي است كه ميتواند از راه به پرسش كشيدنِ باورهاي مستقر در بابِ بازنمايي و واقعيت، ژانرهاي گفتمانِ حاصل از آن ها را به چالش بكشد و امكان هايي براي تغيير و برآشفتنِ اِجماع حاصل از هر گفتمان و قواعدِ ساخته و پرداخته ي ايدئولوژي ها و حافظه ي تاريخي را ايجاد كند. از اين رهگذر، كنش هاي راديكال از دل متنِ سابق بيرون كشيده شده و بنابراين، به شيوه هاي جديدي از انديشه و عمل امكان ظهور و بروز داده ميشود.

  • شورای سیاست گذاری گالری ابد
  • رجحانه حسینی
  • هیربد همت آزاد

Contact Us

فرم تماس